Askungen

Askungen

Askungen
Askungen

Askungen – Det var en gång en kung, som hade en sådan rar drottning. Med henne hade han en enda dotter, hvilken var lika vacker som hon var god och älskvärd. Men drottningen blef sjuk och dog, och ett år därefter gifte kungen om sig; sedan den tiden hade den unga prinsessan inga glada dagar.
Den unga drottningen hade två egna döttrar, hvilka voro lika fula, som de voro elaka och högfärdiga. Därför blefvo de heller icke omtyckta af någon, men alla prisade kungens dotter för hennes skönhet och godhet.
Men det var just hvad den elaka styfmodern minst af allt kunde tåla. Hon ville att alla skulle prisa och beundra hennes egna döttrar. Och ju mera omtyckt kungens dotter blef, dess mera afundsjuk blef styfmodern och dess elakare mot den stackars styfdottern.
Snart voro inga kläder så simpla och grofva att de ej voro goda nog åt henne, eller något arbete för tungt att lägga på hennes späda axlar.
Det var kungadottern som måste skura grytor och golf, hon måste tvätta och stryka, städa rummen och bädda sängarna åt sina lata och högfärdiga styfsystrar. Själf bodde prinsessan i en skrubb på vinden. När hon hade en ledig stund brukade hon krypa upp i spisen för att hvila sig och få vara i fred. Men ej ens där unnade styfsystrarna henne någon ro; de hittade på att kalla henne “Askungen” och sedan blef det aldrig annat än Askungen och Askungen, för kan tänka, de kunde ej tåla att hon, trots sina grofva kläder, var tusen gånger vackrare än de.
Så en dag skulle grannkungen gifva en stor bal, och dit inbjöds allt folk som fanns, och då blefvo naturligtvis äfven styfsystrarna inbjudna. Fick inte Askungen lof att följa med, så fick hon i stället så mycket mera att bestyra om. Det blef hennes sak att hafva styfsystrarnas klädningar i ordning till den utsatta tiden.
Själfva sutto de båda systrarna framför spegeln dagen i ända. De kammade sitt hår på olika sätt, prifvade sina kläder och sleto af minst ett dussin snörband, ty smala om lifvet skulle de vara, om det än skulle kosta på aldrig så mycket. Därför svälte de sig också i tre dagar; men de blefvo de ej vackrare af. Om nätterna kunde de ej sova för glädje skull; inte kunde de tänka på eller tala om något annat än balen.
“Du Askunge4” sade den ena af dem en dag “Du skulle gärna vilja vara med på balen, du också?”
“Jo det skulle just passa en sådan stackare som jag” Svarade Askungen.
“Det har du bra rätt i” sade den andra “man skulle verkligen skratta sig fördärfvad om en sådan Askunge som du, skulle komma med på en bal”.
Ändtligen kom den efterlängtade dagen. Askungen klädde och kammade sina styfsystrar och gjorde sig all möda för att de skulle bli så lite fula som möjligt; Mera kunde man inte begära.
När de till sist efter mycket besvär voro färdiga, och så fina de kunde blifva, stego de öfverlyckliga upp i vagnen och rullade bort.
Askungen stod i dörren och såg efter dem så länge en skymt af vagnen syntes, sedan gick hon in och kröp upp i spisen på sin vanliga plats. Nu skulle hon åtminstone få vara ifred; och så gaf hon sig till att gråta rikligt med besked.
Men nu var det så, att Askungen hade en gudmor, som var en fée. Och så hände det sig, att hon just den dagen kom för att helsa på prinsessan.
“Hvarför gråter du, kära barn?” frågade féen.
“Ja må väl gråta och sörja,” svarade Askungen, “mina styfsystrar hafva farit på bal, och jag måste sitta här hemma och rota i askan”.
“Inte värre än så” sade gudmodern “den saken är lätt hjälpt, du skall få komma dit du också”.
Och så skickade hon Askungen ned i trädgården att hämta en pumpa “men tag den största och den gulaste du ser” sade hon.
Askungen lydde, därför att hon var snäll och van att lyda, men nog tyckte hon, att pumpan hade bra litet med balen att göra.
Men se, gudmodern var ej af det vanliga slaget, utan en gudmor, som kunde trolla, och därför, när hon hade gräft ur allt innanmätet ur pumpan och vidrört den med sin staf, blef den i all hast förvandlad till en den skönaste vagn man någonsin ville se. Den lyste som guld i aftonsolen, och Askungen tyckte sig aldrig hafa sett något vackrare.
Sedan bad gudmodern Askungen att gå ned i källaren och se efter, om det fanns några råttor i fällan. Hon fann sex stycken i samma fälla, och endast genom att vidröra hvar och en af dem med sin trollstaf, förvandlade gudmodern dem till sex glänsande grå hästar.
En kusk måste prinsessan också hafa! Äfven för den saken visste gudmodern råd. Ännu en råttfälla måste Askungen undersöka. Hon fann der tre råttor, och Gudmodern utvalde bland dem den, som hade de längsta murrhåren. I samma ögonblick, som hon vidrörde honom med trollstafven, sträckte han upp sig, och blef en den grannaste kusk, med de väldigaste mustacher man ville se. – Raskt hoppade han upp på kustbocken och tyglade hästarne med en säkerhet, som om han aldrig i sitt lif gjort annat.
Men så fattades ändå lakejer. Gudmodern frågade om det fanns några kålmaskar i trädgården. Sådana fanns det gott om! Askungen plockade sex stycken och gudmodern förvandlade dem till lika många lakejer, klädda i det grannaste livré.
“Är du nöjd nu?”, frågade gudmodern
Visst var Askungen nöjd, fast inte hade hon just någon lust att fara på balen i sina gamla sotiga kläder. Men det sade hon inte.
Men gudmodern visste nog hur det skulle vara, och så vidrörde hon prinsessan med sin trollstaf. – Nej så fin hon blef! Vacker som den klara dagen, klädd i en klänning af skimrande guldtyg, och i stället för de klumpiga skor hon vanligen hade, fick hon på fötterna små glastofflor, de nättaste man ville se.
“Nu” sade gudmodern “är allting i ordning. Roa dig nu bra; men en enda sak måste du komma ihåg. Lemna balen i god tid, ty i samma ögonblick som klockan slår tolf blir vagnen åter en pumpa, hästarne och kusken blifva till råttor och lakejerna till kålmaskar och din egen lysande drägt förvandlas till dina vanliga dåliga kläder.
Askungen tackade för allt, lofvade att väl passa på tiden, och steg upp i vagnen strålande af glädje och lycka.
På balen anmäldes plötsligt att en främmande prinsessa anlänt. Både musik och dans afstannade. Alla ville se den främmande prinsessan. Någon så vacker hade man aldrig sett förut. Ingen visste hvem hon var eller hvarifrån hon kom, men så mycket intressantare var det.
Kungen var utom sig af förtjusning, så vacker prinsessa hade han aldrig sett, och prinsen dansade ej med någon annan än med henne.
Han gaf henne de skönaste blommor och frukter; men Askungen uppsökte sina systrar och delade med dem allt det goda hon hade fått. Ingen kunde nog beundra den främmande prinsessans skönhet och godhet.
Men som klockan slog elfva, steg hon hastigt upp, tog afsked, och lemnade balen.
När styfsystrarna hemkommo funno de Askungen halfsovande i spisen.
De kunde ej nog berätta om huru roligt de haft, om den undersköna rinsessan, om hennes utomordentliga godhet och älskvärdhet. De visade henne de skäna frukter hon hade gifvit dem, och Askungen måste vända bort och låtsas gäspa; hon kunde rakt inte låta bli att skratta.
Hon tröttnade aldrig att höra deras beskrifningar på den främmande prinsessan. Ingen visste hvem hon var och ingen hade sett någon så vacker och så god på en gång, och det var alltsammans så obeskrifligt märkvärdigt och intressant.
Dagen därpå skulle det återigen blifva bal hos grannkungen. Och alltim den föregående dagen. Men Askungen var denna gång ännu vackrare än förut så att prinsen ej kunde taga sina ögon från henne.
Af alla sköna frukter som hon fick, delade hon rikligt med sig åt sina styfsystrar, och ingen kunde under aftonens lopp tala om något annat än om den främmande prinsessans älsvärdhet och godhet. Men när klockan slog elfva tog hon hastigt afsked och for hem.
Tredje dagen var det åter bal hos samma grannkung. Och Askungen var med då också, denna gången, om möjligt ännu vackrare och älskvärdare än förut.
Prinsen talade ej med någon annan än med henne, då han talade så vackert och så rörande om sin kärlek, att Askungen alldeles höll på att glömma bort gudmoderns förmaning att passa på tiden.
Klockan felade endast på ett par minuter i tolf då Askungen störtade ut ur balsalen, utan att taga afsked af någon, och det med sådan fart, att prinsen som skyndade ut efter henne, omöjligt kunde hinna fatt henne.
I hastigheten råkade hon tappa sin ena glastoffel i trappan, och stoppade den andra i fickan i samma ögonblick som klockan slog tolf.
Utan hästar och vagn och klädd i sina vanliga kläder måste Askungen leta sig hem så gott hon kunde.
Men prinsen förhörde vakterna om ingen af dem sett en främmande prinsessa lämna slottet.
Nej, ingen hade sett någon annan än en trasig flickunge springa öfver gården, troligen en af kökspigorna.
En lakej hade hittat den lilla glastoffeln i trappan, och den fick prinsen.
Under den återstående delen af balen stod prinsen försjunken i betraktande af den lilla glastoffeln. Maken till sko att vara liten och fin, hade han aldrig sett, och så förälskade han sig mer och mer i den lilla skon.
Allt detta och mycket mera till berättade styfsystrarna vid hemkomsten för Askungen.
Denna var utom sig af glädje och när den ena af systrarna sade: “Tänk om du, Askungen, hade fått vara med!” vände hon sig bort. Nu måste hon skratta.
Dagen därefter lät prinsen med pukor och trumpeter utropa öfver allt landet, att han ville gifta sig med den, som hade så liten fot, att hon kunde få på sig den lilla glastoffeln.
Nu ville alla flickor i landet gifta sig med prinsen, och då kan man tänka sig att den lilla glastoffeln blef profavad af både höga och låga. Prinsen for sjelf omkring med den för att det skulle gå ordentligt till, men hur de unga tärnorna klämde och jämkade med foten ville det aldrig lyckas att få på den på riktigt.
Den var för ohjelpligt liten och fin.
Ändtligen kom prinsen till den gård der Askungen bodde med sina styfsystrar. Dessa gjorde sig så tvärsäkra på sin sak. Glastoffeln skulle passa, antingen den ville eller ej.
Och hvad lycades sedan! – Precis som att träda hela handen i en fingerborg. – Och så måste de upphöra med försöket.
Men Askungen ville gerna profva skon hon med. Styfsystrarna skrattade så att de lågon dubbla. Bara att tänka sig att hon, Askungen, skulle profva den främmande prinsessans glastoffel.
Men profva den skule hon få, mycket gerna, den kunde då inte fara illa däraf.
Och så profvade Askungen glastoffeln och så passade den, och så drog hon fram maken ur sin ficka och satte den på andra foten. I detsamma kom gudmodern och vidrörde henne med sin trollstaf och då kan det väl hända att alla kände igen den främmande prinsessan och att styfsystrarna skrattade så lagom.
Sen blef det bröllop af, som firades med pomp och ståt, och vackrare och älskligare brud hade ingen sett, och bröllopet varade minst en hel vecka.

Vill du läsa om Europas länder, och få lite restips. Klicka på länken.

Hans och Greta

Hans och Greta – Bröderna Grimms saga om syskonen som sätts ut i skogen.

5
Created on By Göran Waldt

Italien

Testa dina kunskaper om Italien.

1 / 2

Huvudstaden i Italien.

Bera talar med djur.

Bera kunde tala med djur, inte enbart Björn.

2 / 2

Vilken stad räknas som Södra Italiens Florens?

Your score is

The average score is 70%

0%

I utkanten av en stor skog bodde en fattig vedhuggare tillsammans med sin hustru och sina två barn, pojken hette Hans och flickan hetter Greta. Det var svårt för mannen att föda dem alla, och en gång när det blev det dyrtider i landet, kunde han inte längre skaffa mat för dagen. En kväll när han låg i sin säng och vred och vände sig i tankar och bekymmer, suckade han och sa till sin hustru: “Vad ska det bli av oss? Hur ska vi kunna ge våra stackars barn barn mat när vi inte har något själva att äta?”
“Vet du vad vi gör, mannen min?” svarade hustrun. “Tidigt i morgon bitti tar vi med oss barnen ut i den allra tätaste skogen. Där gör vi upp en eld och ger dem ett stycke bröd, och sedan går vi till vårt arbete och lämnar dem där. De hittar inte vägen hem igen, och på det sättet blir vi av med dem.”
“Nej hustru” sa mannen “det går jag inte med på. Hur skulle jag ha hjärta att lämna mina barn ensamma i skogen? De vilda djuren kommer snart och river ihjäl dem.”
“Å din narr” sa hustrun “Då måste vi ju svälta ihjäl alla fyra. I så fall är det lika bra att du börjar hyva bräder till våra kistor meddetsamma.” Och hon lämnade honom ingen ro förrän han gick med på hennes förslag.
“Men jag kan ändå inte låta bli att tycka synd om de stackars barnen” sa mannen.
De båda barnen var så hungriga att inte heller de hade kunnat sova utan hört allt vad styvmodern hade sagt till fadern. Greta grät bittra tårar och sa till Hans “Nu är det ute med oss!”
“Seså, Greta” sa Hans, “Var inte orolig, Jag ska nog finna på råd.” Och när föräldrarna hade somnat, steg han upp, tog på sig sin lilla rock, öppnade dörren och smög ut. Där ute lyste månen klart, och de vita kiselstenarna framför huset glänste som silvermynt. Hans böjde sig ner och stoppade så måmnga stenar han bara kunde få plats med i sin rockficka. Sedan skyndade han sig tillbaka in och sa till Greta: “Var inte ledsen, lilla syster, utan sov nu lugnt. Gud kommer inte att överge oss.” Och så kröp han ner i sängen igen.
Redan i daggryningen innan solen hade hunnit upp, kom hustrun och väckte de båda barnen. “Stig upp nu latmaskar, vi ska ut i skogen och hämta ved!” Därefter gav hon dem var sin brödbit och sa: “Där har ni lite till middag, men ät inte upp det i förväg, för det blir inget mer.” Greta gömde brödet under sitt förkläde eftersom Hans hade stenarna i sin ficka. Sedan gav de sig iväg till skogen, alla fyra. När de hade gått en stund, stannade Hans ideligen och tittade tillbaka mot huset. “Vad tittar du på, och varför blir du hela tiden efter? Se dig för nu, och rör på benen!”
“Ack far” sa Hans “Jag tittar bara efter min vita kattunge som sitter däruppe på taket och vill säga adjö åt mig.” “Dumma unge, det är inte din kattunge, det är morgonsolen som skiner på skorstenen” sa modern. Hans hade naturligtvis inte tittat efter sin katt utan för varje gång han stannade kastade en av de blanka kiselstenarna.
När de kommit mitt in i skogen, sa fadern “Samla nu ihop ved, barn, så ska jag tända en brasa åt er så att ni inte fryser.”
Hans och Greta samlade ihop ett helt litet berg av rs. Fadern tände på, och när elden flammade riktigt högt, sa modern: “Lägg er nu vid elden, barn, och vila ut. Vi går längre in i skogen och hämtar ved. När vi är färdiga, kommer vi tillbaka och hämtar er.”
Hans och Greta satt vid brasan, och när det blev middagstid, åt de sitt bröd. Och eftersom de hörde yxhugg, trodde de att fadern var i närheten. Men det var inte yxhugg de hörde utan en gren som fadern bundit upp i ett torrt träd för att den skulle slå i vinden. När de suttit så länge, blev de så trötta att de inte längre kunde hålla ögonen öppna utan somnade in. Det hade redan hunnit bli svart om natten innan de vaknade igen.
Greta började gråta och sa: “Hur ska vi nu kunna ta oss ut ur skogen?” Men Hans tröstade henne: “Vänta bara lite tills månen har kommit upp. Då finner vi lätt vägen!”. När sedan fullmånen hade stigit upp, tog hans sin lillasyster vid handen och följde kiselstenarna. De skimrade som nypräglade silvermynt och visade barnen vägen. Hela natten gick de och kom i daggryningen åter till faderns hus.
De knackade på dörren, och när modern såg att det var Hans och Greta sa hon: “Ni elaka barn, varför sov ni så länge i skogen? Vi trodde att ni inte alls ville komma tillbaka.” Men fadern gladde sig. Han hade känt sig mycket betryckt över att ha lämnat dem ensamma kvar i skogen.
Kort därefter grinade åter nöden mot dem ur alla hörn, och barnen hörde en natt hur modern sa till fadern när de låg i sängen “Nu är allting uppätet igen. Vi har bara ett halvt bröd kvar. Sedan är det slut med oss. Barnen måste bort. Vi får ta med oss dem ännu längre in i skogen, så att de inte hittar tillbaka. Det är enda räddningen för oss.”
Det värkte i hjärtat på mannen, som tyckte att det varit bättre om de hade delat sista matbiten med barnen. Men hustrun ville inte lyssna till något som han sa utan trätte på honom och kom med förebråelser. Den som hade sagt A måste också säga B, och eftersom han hade givit efter första gången, måste han göra det också nu.
Även den här gången hade barnen legat vakna och hört samtalet. När ders föräldrar sov, steg Hans återigen upp för att gå ut och hämta kiselstenar – liksom förra gången – men hustrun hade låst dörren, och Hans kunde inte ta sig ut. Men han tröstade lilla syster och sa: “Gråt inte Greta, utan sov nu lugnt. Den gode guden kommer att hjälpa oss.”
Tidigt nästa morgon kom styvmodern och väckte barnen. De fick ett stycke bröd, som dock var mindre än förra gången. På vägen till skogen smulade Hans sönder sin brödbit i ficka och stannade ofta och kastade en smula på marken.
“Vad står du där och tittar på, Hans?” frågade fadern. “Kom med nu!”
“Jag tittar efter min lilla duva, som sitter på taket och vill säga adjö till mig” svarade Hans.
“Dumma unge” sa kvinnan “det är ingen duva utan morgonsolen som lyser på skorstenen.”
Men Hans kastade en smula efter smula på vägen.
Kvinnan förde barnen ännu djupare in i skogen till ett ställe där de tidigare aldrig varit. En ny stor brasa tändes, och modern sa: “Sitt nu här, och blir ni trötta, kan ni sova en stund. Vi går ut i skogen och hugger ved, och i kväll när vi är färdiga kommer, kommer vi och hämtar er.”
När det blev middagstid, delade Greta sitt bröd med Hans, som ju hade strött ut sitt längs vägen. Sedan somnade de, och det blev kväll, men ingen hade kommit och hämtat de stackars barnen. De vaknade först när natten stod mörk, och Hans tröstade sin lilla syster och sa: “Vänta bara, Greta, tills månen går upp, då kommer vi att se de brödsmulor som jag strött ut. De visar oss vägen hem.”
När månen steg upp på himlen, gav de sig iväg, men de fann inga smulor, ty de många tusen fåglar som flyger omkring i skogen och på åkrarna, hade pickat upp dem. Hans sa till Greta: “Vi ska nog finna vägen!” Men de fann den inte. De vandrade hela natten och ytterligare en dag från morgon till kväll men kom inte ut ur skogen. De var väldigt hungriga, ty de hade bara ätit lite bär som de funnit på marken. Och eftersom de var så trötta att benen inte orkade bära dem, la de sig under ett träd och somnade.
Det var nu tredje morgonen efter att de hade lämnat faderns hus. De började åter gå men kom bara djupare in i skogen, och de förstod att om de inte snart fick hjälp, skulle de gå under. Vid middagstiden såg de en vacker snövit fågel sitta på en gren. Den sjöng så ljuvligt att de måste stå stilla och lyssna på den. Efter sångens slut lyfte den vingarna och flög alldeles framför dem, och de följde den tills de kom fram till ett litet hus. Där satte sig fågeln på taket. När barnen kom närmare, så de att hela det lilla huset var byggt av bröd och hade tak av kakor, och fönstren bestod av smält genomskinligt socker.
“Det här var något för oss!” sa Hans. “Här får vi oss en välsignad måltid! Jag tar ett stycke av taket, och du, Greta, kan äta av fönstret – det är sött och gott!”
Han sträckte på sig och bröt av ett stycke av taket för att känna efter hur det smakade. och Greta ställde sig vid rutan och knaprade på den. Då hördes en pipig röst inifrån huset:
“knaper-knaper, knaper-knaper-mus,
vem är det som knaprar på mitt hus?”

Barnen svarade:

“Vinden är det som susar,
ner från himlen den brusar.”

Och de åt vidare utan att låta sig störas. Hans, som tyckte att taket smakade gott, slet loss ett stort stycke av det, och Greta slog ut en hel rund fönsterruta och satte sig att äta på den.
Då gick plötsligt dörren upp, och en urgammal gumma, stödd på en krycka, kom ut. Hans och Greta blev så fruktansvärt rädda att de tappade vad de hade i händerna. Men gumman vaggade bara med huvudet och sa: “Å, kära barn, kom in ni bara och stanna hos mig, så ska inget ont hända er.”
Hon tog dem båda vid handen och förde in dem i det lilla huset. Där dukades det upp med god mat, mjölk och pannkaka, med socker på, äpplen och nötter. Därefter bäddades två små sängar och vita lakan, och Hans och Greta lade sig och trodde de hade kommit till himlen.
Men gumman hade bara spelat vänlig. Egentligen var hon en elak häxa som lurade till sig barn. Kakhuset hade hon byggt för att locka dit dem. När hon väl hade fått ett barn i sitt våld, dödade hon det, kokte det och åt upp det. För henne blev det en riktig festdag. Häxor har röda ögon, och därför kan de inte se särskilt långt, men de har lika fint väderkorn som djuren och kan lukta sig till när människor närmar sig. När Hans och Greta var på väg mot hennes hus, skrattade hon elakt och skadeglatt och sa: “De där har jag snart fast – de ska inte slippa undan.”
Tidigt på morgonen innan barnen ännu hade vaknat, steg hon upp, och när hon såg de båda ligga där med sina runda, röda kinder, mumlade hon för sig själv: “Det där blir en riktig godbit!”
Sedan grep hon tag i Hans med sin beniga hand, drog honom med sig till ett litet stall och spärrade in honom bakom en gallerdörr. Det hjälpte inte hur mycket hon än skrek.
Därefter gick hon in till Greta, skakade henne vaken och röt: “Upp med dig din latmask, och bär in vatten och koka något gott åt din bror som sitter där ute i stallet och ska bli gödd. När han blivit ordentligt fet, ska jag äta upp honom”
Greta började gråta bittert, men ingenting hjälpte – hon måste göra vad den elaka häxan ville.
Hon fick koka den läckraste mat till Hans men fick fick själv nöja sig med kräftskal. Varje morgon gick gumman ut i stallet och sa: “Stick ut ditt finger, Hans, så får jag känna om du snart är tillräckligt fet.”
Men Hans stack i stället ut en liten benpipa, och gumman som hade dåliga ögon, kunde inte se vad det var utan trodde det var pojkens finger, och hon förundrade sig över att han aldrig började bli fet. När det hade gått fyra veckor och Hans hela tiden var lika mager, förlorade hon tålamodet och ville inte vänta längre.
“Hör på, Greta” sa hon till flickan. “Bär ni in duktigt med vatten. Det kvittar om Hans är fet eller mager. I morgon ska jag slakta honom och äta upp honom.”
Å, så flickan jämrade sig medan hon måste bära vatten! Så tårarna strömmade nerför hennes kinder!
“Käre Gud, hjälp oss då!” utropade hon. “Om bara de vilda djuren i skogen hade ätit upp oss, så att vi åtminstone hade fått dö tillsammans!”
“Bespara dig lipandet” sa gumman, “det hjälper i alla fall inte.”
Tidigt nästa morgon måste Greta gå ut, hänga upp kitteln med vatten och göra eld under den. “Men först ska vi baka” sa gumman. “Jag har redan hettat upp bakugnen och knådat degen färdig.” Hon knuffade den stakars Greta fram till bakugnen, och Greta kunde se hur flammorna redan slog ut från den.
“Kryp nu in och känn efter om det är riktigt hett där inne, så att vi kan sätta in brödet” befallde häxan.
Så fort Greta hade kommit in i ugnen, ämnade hon stänga till luckan, så att flickan blev stekt och hon kunde äta upp henne, också.
Men Greta förstod vad häxan hade i sinnet och sa: “Jag vet inte riktigt hur jag ska bära mig åt. Hur kommer jag dit in?”
“Dumma gås” sa gumman. “Öppningen är stor nog. Jag skulle själv kunna komma in där, ser du väl.” Och så kravlade hon fram till bakugnen och stack in huvudet i den.
Då knuffade Greta till henne så att hon åkte in i ugnen, stängde järnluckan och sköt till regeln.
Hu, så häxan började tjuta! Det var alldeles förfärligt. Men Greta sprang raka vägen till Hans, öppnade stallet och ropade: “Vi är räddade, Hans, den gamla häxan är död!”
Då flög Hans ut som en fågel ur sin bur när luckan hade öppnats.
Å, så glada de var! De föll varandra om halsen, hoppade runt och kysste varandra. Och eftersom de inte längre behövde vara rädda, gick de tillbaka in i häxans hus. Där hittade de kistor med pärlor och ädelstenar i var enda vrå.
“De här är ännu bättre än kiselstenar” sa Hans, och stoppade fickorna fulla. “Jag vill också ha med lite hem” sa Greta och fyllde sitt förkläde.
“Men nu ska vi bort”, sa Hans, “så att vi kommer ut ur den förhäxade skogen.”
När de vandrat några timmar, kom de till ett stort vattendrag. “Här kan vi inte ta oss över”, sa Hans. “Jag ser varken vadstenar eller bro.”
“Här går inte heller några båtar” svarade Greta, “Men där simmar en vit and. Om jag ber henne, hjälper hon oss nog över.” Och så ropade hon: “Lilla and, Lilla and, där står Hans och här står jag. På din rygg tag, över till den andra strand!”
Den lilla anden kom genast fram till dem. Hans satte sig på den och ville att systern skulle sitta bredvid.
“Nej” sa flickan, “det blir för tungt för anden. Den får ta en i taget.”
Det gjorde den snälla anden, och när de båda lyckligt och väl hade nått den andra stranden och gått vidare en stund, tyckte de att skogen såg välbekant ut, och slutligen fick de också långt borta se faderns hus.
Då började de springa, störtade in i stugan och föll fadern om halsen.
Fadern hade inte haft en glad stund sedan han hade lämnat barnen kvar i skogen. Dessutom hade hans hustru dött.
Greta skakade ut vad hon hade i sitt förkläde så att pärlor och ädelstenar trillade och rullade över hela stugan, och Hans öste upp näve efter näve ur sin ficka och kastade ut dem också.
Därmed var det slut på alla deras bekymmer, och glada och nöjda levde de tillsammans.

Hans och Greta
Hans och Greta

Strö salt på skatans stjärt

Strö salt på skatans stjärt

Strö salt på skatans stjärt
Strö salt på skatans stjärt.
Bild från: BIld av Mabel Amber från Pixabay

Det var en gång en liten gosse som alltid gick omkring och drömde om en massa saker. Den lille gossen bodde med sin mor i en liten stuga i skogskanten, de var mycket fattiga. Modern var duktig på att laga mat, så de levde av vad skogen kunde erbjuda. Men den lille gossen, Rudolf, drömde vidare, om att han hade en häst med vagn, eller ett stort slott som låg vackert ner mot sjön på andra sidan staden, där han tillsammans med modern hade gjort besök vid några tillfällen. När han ibland drömde var det om lite mera nära saker, som kanske en liten fällkniv, som han kunde tälja en barkbåt eller så om en båt, som han kunde ha när han rodde ut på sjön nedanför slänten.
Men så tänkte han ibland på vad han skulle göra med alla sakerna, på slottet. Om det var stort så skulle han kanske behöva skaffa sig en prinsessa, som ville gifta sig med honom. Hur skulle han kunna få tag i en sådan, så fattig som han var.
Men så en dag, stötte han på en äldre man, som såg att gossen gick där i egna tankar, Han frågade gossen vad han tänkte på, och Rudolf berättade att han drömde om olika saker, men att hans önskningar aldrig uppfylldes. Den äldre mannen la huvudet på sne, klappade den lille gossen på huvudet och sa:

Gå ut i skogen, där ska du leta efter en skata, strö lite salt på Skatans stjärt, och så länge saltet ligger kvar på skatans stjärt, så kan du önska vad du vill, och få det uppfyllt. Rudolf tackade för tipset, och gav sig genast hem till sin mor och frågade efter salt. Modern undrade vad han skulle ha det till och gossen berättade. Modern tänkte att om han håller sig bara till detta, och inte ställer till med rackartyg, så må det vara hänt att offra några saltkorn till gossen. Hon tog fram en liten bit tyg, som hon la några saltkorn i och så knöt hon samma tygstycket till ett litet knyte.

Gå ut i skogen, där ska du leta efter en skata, strö lite salt på Skatans stjärt, och så länge saltet ligger kvar på skatans stjärt, så kan du önska vad du vill, och få det uppfyllt. Rudolf tackade för tipset, och gav sig genast hem till sin mor och frågade efter salt. Modern undrade vad han skulle ha det till och gossen berättade. Modern tänkte att om han håller sig bara till detta, och inte ställer till med rackartyg, så må det vara hänt att offra några saltkorn till gossen. Hon tog fram en liten bit tyg, som hon la några saltkorn i och så knöt hon samma tygstycket till ett litet knyte.

Varför sitter du där och ser ledsen ut, frågade Skatan?
Rudolf berättade vad som hade hänt, och att han nu hade salt i fickan. Det enda han behövde var nu en skata som satt stilla så pass länge att han kunde strö salt på hennes stjärt.
Skatan skrattade och sa:

Det kan jag hjälpa dig med, om du bara fixar en fin fällkniv åt mig. Rudolf tyckte det var en rimlig ersättning så han satte genast av hemåt. På kvällen hemma var han extra glad, då han tyckte sig ha funnit en lösning på sina önskemål. Till och med modern såg att han var på ett mycket bättre humör än han tidigare varit. Hon undrade och Rudolf berättade om dagens möte med Skatan. Modern log inombords och tänkte, den pojken kommer att ordna det för sig.
Tidigt nästa morgon gick Rudolf upp, han hoppade över frukosten och gav sig ut på stan, för att försöka tjäna ihop lite pengar, så att han kunde skaffa den där fällkniven som skulle lösa hans problem. Först gick han till häststallet och frågade om de behövde hjälp.

Du kan göra rent i stallet, så ska du få en peng, sa bonden. Rudolf satte genast igång att mocka i stallet. Till lunch var han klar och han fick den utlovade pengen, men den räckte inte, han var tvungen att skaffa mera pengar. Han passerade en trädgård, som var väldig igenväxt. Han visste att det bodde en rik gumma i huset, Rudolf fick en idé. Han gick in på gården och upp till det stora huset och ringde på dörren. Det gick en god stund innan det stora dörren rörde på sig.

Vem där, frågade kvinnan.

Det är jag, Rudolf, som undrar om tant behöver hjälp med trädgården, den har vuxit igen. Jag behöver ha in lite pengar, och jag kan åta mig att göra trädgården fin.

Det skulle vara bra om du gjorde så, svarade kvinnan. De kom överens om en summa, som gossen tyckte var bra, den översteg kostnaden för en fällkniv. Han satte genast igång med allt arbete. Sent på kvällen, då det nästan börjat mörkna var han klar, han knackade på dörren igen, och kvinnan kom och öppnade, hon hade med sig summan de kommit överens om och gav den till gossen, som tackade och gick hem. Där mötte hans mor, och gav honom lite mat. Rudolf åt med riklig aptit. Efter maten hjälpte han modern att diska och duka av. Sedan sa han godnatt och gick och la sig i sin säng, han somnade genast.
Dagen efter vaknade han åter tidigt, och han gav sig av mot staden utan att ha ätit frukost. Väl i staden gick han genast till järnaffären där han visste att de hade fällknivar. Han tittade genom det stora fönstret och bestämde sig för en ganska stor fällkniv, men han var så tidig att butiken ännu inte hade öppnat. Då satte sig gossen på trottoaren och väntade på att de skulle öppna. När solen hade stigit en hel del upp på himlen, så hörde gossen hur låset vreds om och de öppnade. Gossen gick in, plockade den fina fällkniven han hade valt ut, gick bort till disken la både pengar och fällkniven på plats. Expediten tog pengar som räckte till fällkniven, det blev några slantar över, som gossen tog och la i sin ficka. Så satte han av mot skogen igen, hittade Skatan och visade upp sin fällkniv. Skatan kom fram på lagom avstånd. Tittade på fällkniven, och undersökte den noga. Så sa hon:

Jag är en förtrollade prinsessa, och jag måste ha ordentliga grejer. En fällkniv måste åtminstone ha förgyllda silverinläggningar, det där duger inte åt mig, du får göra om och göra rätt. Men nu vill jag ha en båt i stället. Gossen suckade, men tyckte även denna gång att kravet var rimligt. Han visste var det fanns en båt till salu, och nu visste han också hur han kunde skaffa pengar. Lite missmodig, men ändå på gott humör tog han fällkniven och gick hem igen.
Nästa morgon var han snabbt på fötterna, tog sina saker och gick till staden för att skaffa jobb. Han var välkommen på flera ställen, han arbetade flitigt och länge och belönades med en hel del pengar, som till slut räckte för att köpa båten. Glad i hågen gick Rudolf iväg till stadens båthandlare och utsåg den båt han hade råd till och som han gärna ville ha. Då den var ganska tung fick den ligga kvar vattnet medan Rudolf satte av för att hämta skatan. Det var inte svårt att hitta henne, och hon följde glatt med. När hon fick se den fina båten gav hon upp ett litet glädjetjut, men snart molnade det ner. Hon sa att den båten var inget för en blivande prinsessa, hon vill ha något mera som det anstod en prinsessa att färdas i. Pojken blev åter ledsen, men han hade hoppet kvar, så han frågade då vad det skulle kunna tänkas passa?
Nu vill jag gärna ha ett slott som ligger där i sluttningen ner mot sjön, sa Skatan. Pojken, som nu blivit en liten man, nickade, Han visste numera hur man tjänade pengar, så han sa adjö till Skatan och så satte han igång att jobba, om möjligt än hårdare, än han tidigare gjort. Det gick några år, nästan fem, innan han hade samlat ihop alla pengar och byggt sitt slott i sluttningen, med hundra rum, allt för att tillfredsställa Skatan.
Han traskade än en gång in i skogen, hittade sin skata, och berättade att han nu hade även ett slott. Skatan blev glad och sa att hon genast ville se på slottet.
Det kan du få göra sa pojken, men först vill jag se om du verkligen är en prinsessa? Kyss mig, svarade skatan. Pojken tog ett stadigt grepp om Skatan och kysste henne. Genast förvandlades hon till en vacker prinsessa, med långt ljust hår, vackra blåa ögon och en bedårande kropp. Pojken hade aldrig sett något så vackert. Han höll henne ännu ordentligt, nu över hennes axlar, så böjde han sig fram och viskade, vill du dela mina saker med mig, mitt slott, min båt och min fällkniv.

Ja, det är därför jag önskat mig alla de sakerna, så att du skulle å din önskan uppfylld. Du behöver inte strö salt på min stjärt, utan kan få allt du önskar genom hårt arbete, en sådan person har jag alltid önskat till min man. Och som lite extra bonus, får du nu även mig, och halva kungariket, men du slipper att bo hos min far, vid hans slott, vi har numera ett eget. Kan du visa mig slottet nu?
Det ska jag visst göra, sa pojken. Han tog prinsessan i handen och de gick in i staden, ner mot bryggan där han hade sin båt. Han ledde prinsessan ner i båten, och så satte han sig att ro ut på sjön. Strax vände han båten mot stranden igen, dit där slottet låg. Nu såg prinsessan slottet för första gången. Hon blev strålande glad, hon visste att här skulle hon trivas. De stega av båten vid slottets brygga, så gick de båda sakta upp mot det vackra slottet. Porten öppnades, och de unga, steg gemensamt in i slottet för första gången. Rudolf hade inte sparat på något, hela slottet var fyllt med guld och silver, allt för att prinsessan skulle bli nöjd. Och hon blev nöjd, riktigt nöjd. Inom kort fylldes den stora slottsgården av små springande barn, de skaffade många små barn, och de levde gott i alla sina dagar.

Här finns flera sagor i kategorin Egna Sagor.

Strö salt på min stjärt
Strö salt på min stjärt.
Bild från: BIld av Elsemargriet från Pixabay

Torpargossen

I ett litet torp bodde där en fattig man, ock han hade bara sin yngsta pojke hemma bos sig. När nu pojken växte till, ville han också ut ock söka sin lycka, ock eftersom ingen annan plats stod till buds, så stadde han sig till svinvaktare ock fick löfte om god lön. Så gick någon tid. Gossen tjänade troget ock redligt, men han tyckte alt nu, att han dög till något mer än att vakta svin.

Jätten och Torpargossen

Ock så hade han hört talas om en led jätte, som med sin grymhet gjorde stor skada i landet ock som hade rövat bort en vacker prinsessa. Gossen sa upp sin tjänst ock fick tre vackra grisar i lön, ock så ville han till en början gå hem till sin far. När han då gick vägen framåt med sina tre grisar, mötte han en man med tre hundar. Mannen stannade ock frågade gossen, om han inte ville byta bort sina grisar mot hans hundar. Gossen började fundera på saken. Mannen sa honom, att hundarna hette Spänn-i, Hugg-fast ock Far-på ock att de riktigt bra svarade mot sina namn, och så sa han, att om gossen ville gå in på bytet, skulle han få en pipa och en visa till på köpet.

Torpargossen byter

Han kunde nog leva den dag, när alltsamman var gott att ha. Det trodde gossen också, och så bytte han med mannen. När gossen kom till torpet ock talade om för sin far, hur han hade handlat, skrattade gubben och menade tro på, att om sonen skulle hålla på och byta på det viset, så fick han svärta kroppen ock gå naken. Men gossen trodde vad han trodde om den saken. Han stoppade pipan ock visan i sin ficka och tog sina hundar. Så sa han farväl till sin far ock gav sig på vandring till jättens gård.
När han kom dit, for jätten rytande emot honom ock frågade, vad han skulle där. Jo, svarade gossen, han ville tjäna i gården, och när jätten såg hundarna ock märkte, att pojken hade mod i bringan, så blev han spakare ock tog gossen i sin tjänst. Den första befallning han fick, var att gå till en källa efter vatten. Men gossen tänkte sig inte bättre för, än han skickade sin hund Hugg-fast, ock när Hugg-fast kom till källan, växte där upp en mur runt omkring henne, så att hunden blev fången.
Jätten skrek på gossen, att han skulle komma med vattnet, men han skickade den andre hunden. Men när Spänn-i kom fram till muren ock ville se till att komma fram till källan, växte där upp en ny mur, som höll honom fången. Jätten gick där hemma ock grinade så smordt, när gossen i sin ångest sände den tredje hunden för att hämta vatten. För jätten visste nog, att de inte var skapta till det och att där skulle komma en tredje mur omkring källan. Så blev det också, ock nu var också hunden Far-på fången. Se så, skrek jätten, nu har du ätit din siste ost! Nu skall du dö på eviga fläcken!
Men som han nu var som värst i nöd ock fara, kom gossen ihåg visan.

Dundra lagom, du! sade han till jätten, jag är beredd att dö, ock du har god lid att göra kål på mig. Men i mitt land brukas det att låta dödsdömda fångar sjunga en visa, innan de gå ur världen, och du skall väl inte bära dig sämre åt än vi människor, sa han.

Nej bevars, det ville då jätten inte göra, för han kunde vara lika god som folk, tyckte han. Ock så fick gossen lov att sjunga, men kort och gott skulle det vara, sade jätten. Det blev det också, för när gossen började sjunga visan, så föll först den ene muren, ock så den andre, ock sist den innersta omkring källan, ock hundarna blev fria och kom i full fart in i jättens gård.

Far-på, Spänn-i, Hugg-fast!, ropade gossen, malen mig denne jätten smått som gryn!
Hundarna på jätten, för till det hade gossen fått dem, ock de rev jätten i tusende sinom tusende bitar. Sedan tog gossen den fångna prinsessan och förde henne hem till faderns slott.
Nu var det väl pålyst över hela landet, att den som kunde befria prinsessan, han skalle ha henne ock halva kungariket. Men när kungen ock drottningen hörde, att det bara var en fattig torpareson, som räddat henne, tyckte de, att det var alldeles för simpelt gifte för prinsessan. Men som de inte rakt av kunde gå ifrån sitt löfte, så föreskrev de gossen tre sysslor; kunde han uträtta dem, så skulle prinsessan och halva kungariket bli hans. Där var nu för gossen ingenting annat att göra än att gå med på villkoret, ock så lät kungen föra honom till ett rum så fullpackat med bröd, att det stod som en fast backe.

Detta skall du äta dig igenom, innan solen nästa morgon uppstår, sa kungen.

– Åhå! tänkte gossen, här vill nog andra krafter till för att komma igenom ett sådant brödberg. Han fick upp sin pipa och blåste i den, ock strax stod mannen, som bytt sig till hans grisar, framför honom och frågade, vad han befallde. Gossen sa, vad han ville, och genast ropade mannen på en tjänsteande, som utan vidare åt upp brödberget, så nu låg detta inte längre i vägen. Andra natten skulle gossen äta sig igenom ett rum fullt med kött, och den tredje skulle han tömma vattnet ur en sjö. Han visste ju nu, vad pipan dög till och att det inte kunde gå utan hjälp att få undan köttet ock förvandla sjön till torrt land. Så kallade han på tjänsteandarna. De kom genast, ock alla villkoren uppfylldes, och så fick torpargossen både prinsessan ock det halva kungariket.

Torpargossen
Torpargossen

Bodvar Bjarke och hans bröder Elg Frode och Tore Hundfot

Över Opdalarne högt uppe bland Norges fjällar härskade en konung vid namn Ring. Hans drottning var död sedan flera år tillbaka och deras ende son Björn levde hos sin fader. Konungen beslöt nu gifta om sig och tog till maka Hvita, dotter till konungen. Drottning Hvita var skön och fager, men ond och elak och väl förfaren i trollkonster, som fionarne brukade vara. Hon hade fattat hat Ull Björn, och en dag blev hon så förbittrad på honom. Att hon förtrollade honom till en björn. Hon sa: »Föd dig nu ,av din egen faders boskap; aldrig skall du varda löst ur din förtrollning och sent skall itu glömma drottning Hvita». Kung Ring var för tillfället borta. När han kom hem, saknade han Björn. Drottningen sa då, att han på något hemlighetsfullt sätt försvunnit och trots allt sökande kunde han ej återfinnas.

Bera och Bjrön
Bera och Björn

Björn nödgades nu ströva omkring i skogarna och riva kungens boskap. För att kunna livnära sig, men varje afton återtog han sin rätta gestalt och sörjde djupt över sitt olyckliga öde. Han gjorde sig en jordkula och levde där helt ensam. Den unge fursten älskade en skön tärna vid namn Bera, dotter till en rik bonde. De hade som barn lekt tillsammans och som vuxna höll de varandra mycket kära. Bera, som sörjde över Björns hemlighetsfulla försvinnande, gick en dag ensam in i mörka skogen. Då kom en stor björn springande efter henne. Hon blev först rädd, men björnen såg så bedjande på henne, att rädslan försvann. När hon närmare såg honom in i ögonen, fann hon att han hade Björn kungasons ögon.

Björnen gick före henne ännu längre in i skogen och kröp in i en jordkula. Bera följde efter. Om aftonen förvandlades björnen, och Bera återsåg Björn kungason. Bera stannade nu hos honom, och trots hans förvandling älskade hon honom lika högt. Som förut och de var mycket lyckliga. En natt sa Björn: »Jag anar att min sista dag är kommen, för kungen lyssnar, på drottning Hvitas böner. Föranstaltat om en väldig jakt efter den björn, som river hans boskap. Föga anar kungen att det är hans egen son, som ska jagas till döds. Jag har ringa lust att leva. Dock sörjer jag över ätt skiljas från dig, Bera. Efter min död skall du föda tre söner, de ska kallas Elg Frode, Töre Hundfot och Bodvar Bjarke. Alla tre ska bli stora, manhäftiga kämpar, vilkas rykte sent skäll glömmas.

Bera talar med djur.
Bera kunde tala med djur, inte enbart Björn.

När de blivit vuxna, ska du föra de hit titta i jordkulan. I klippan här sitta tre vapen, ett för var och en, jämte tre kistor med gods. Jag har ristat runor på locken, av dem ska de veta min vilja». Nu rann solen upp. Genast förvandlades Björn och rusade till skogs. Bera följde efter helt sorgsen. Snart fick hon höra hundskall och såg en stor samling folk; som började leta efter björnen. Björnen blev upphunnen och sårad, med vilt raseri sökte han värja sig. Många av kungens män föll för hans ramar. Slutligen blev han jagad ända fram till Ring, där han utmattad sjönk ned för kungens fötter, genomborrad av många spjut. Nu var drottning Hvita glad och trodde sig för alltid säker. Hon trodde dock att Bera kände till hennes trolleri. I sin grymhet tvang hon den stackars Beta att äta av björnens kött, på det även hon skulle bli förtrollad.

Bera lyckades spotta ut köttet, och drottningens onda planer gick om intet. Björnens förutsägelse gick i fullbordan, ty Bera fick tre söner, vilka kallades Elg Frodé, Tore Hundfot oeh Bödvar Bjarfte. De växte upp vid Rings hov och blev stora, sköna och starka ungersvenner. Ofta lät de under sina lekar kungens småsvenner känna sin styrka. Det hände stundom att bröderna slog sina lekkamrater alldeles fördärvade till liv och lem. När bröderna var tolv vintrar gamla var de så starka, att ingen av kungens kämpar vågade brottas med dem. Elg Frode sa då en dag till sin moder: »Nu vill jag dra bort från hovet. För längre vill jag ej vistas bland slika kryp». Modern följde honom då till jordkulan, varpå Elg Frode fick sin andel av fadersarvet. Jämte ett kort, brett, starkt svärd, som satt instucket i klippan. Elg Frode var inte nöjd med sitt vapen, utan fann de båda andra brödernas vackrare. Men trots sin styrka förmådde han inte ens rubba dem. Han fattade då sitt svärd, tog farväl av sin moder och vandrade till Kölfjällen, på gränsen mellan Sverige och Norge. Där redde han sig en jordkula djupt in i skogen. Började röva och plundra resande samt värt en illa beryktad stigman.

Tore Hundfot fann det inom kort för trångt hemma och bjöd modern farväl. Bera följde även honom till jordkulan, varest han skulle hämta sitt arv. Hon bad sonen ta yxan, den hade fadern ämnat honom; men Tore fann svärdet, som satt bredvid, bättre, och sökte taga det. Men fåfängt. Han tog då yxan, sägande: »Ej månde min fader ärnat mig det arvet». Sedan tog han samma väg som Elg Frode och kom även till dennes kula. Elg Frode var borta, Tore steg in, satte sig på en bänk och drog hatten över ansiktet. Kort efter kom Elg Frode hem, som föga vänligt mottog Tore. Men när han kände igen sin broder, var han glad och bjöd honom hälften av sina ägodelar. Om han ville stanna. Tore sa att han ej ville dväljas djupt in i obygden, utan ämnade vinna rykte och ära i främmande land. Elg Frode bad honom då dra till Göta land. Där hade kungen nyligen dött och nytt kungaval skulle anställas på tinget.

Göterna hade därvid den seden att en stor stol sattes fram. Den som bäst kunde fylla upp stolen korades till konung. Flera oväldige män skulle vara domare. »Du tyckes mig vara så stor karl. Att säkerligen ej någon större kan letas upp och du blir då konung över ett stort rike», sa han. Tore tackade sin broder, tog farväl och drog till Göta land.

Allt gick som Elg Frode sagt, och Tore Hundfot blev konung. Han var en klok, vänsäll och älskad konung. Som genom ärorika härtåg ökade landet och han härskade i många år över göterna. Även Bodvar Bjarke, den yngste och skönaste av bröderna, beslöt dra bort. Bera sade att hon djupt skulle sakna honom. Men bad honom följa sig till skogen, så skulle han få sin faders arv. Bodvar fick då jämte det övriga arvet även det ypperliga svärdet, som hans båda bröder sökt ta. Bodvar frågade nu sin moder, vem hans fader var. Bera berättade det samt alla drottning Hvitas onda trollkonster mot kung Rings unge son.

Björn tittar ner på kungen män
H’är är kungen män på jakt efter Björn.

Utom sig av harm och fast besluten att kräva hämnd, vände Bodvar åter, trädde fram till Ring. Sin farfar, och omtalade det svek drottningen förövat. Ring bjöd honom böter för sin fader, men Bodvar sade sig ej vara nöjd med mindre. Än att Drottning Hvita miste livet, »och», tillade han, »hennes död skall ej bliva den lättaste». Kung Ring vågade ej hindra den vredgade Bodvar, utan måste lämna ut sin drottning. Som hon hade få vänner, men många fiender, sökte ingen hjälpa henne och hon led en grym död. Bodvar stannade ännu en tid vid hovet. Kort efter Hvitas död dog även kung Ring, och Bodvar Bjarke tog riket i arv.

Länge dröjde han dock ej hemma, utan gifte bort sin moder Bera med jarl Ulfsbiter. Och gav honom sedan riket att styra. Själv drog^Bodvar Bjarke bort. Även han tog samma väg som Elg Frode och kom till dennes kula. När Elg Frode kände igen sin yngste, mest älskade broder. Blev han mycket glad och bad honom stanna och dela alla hans ägodelar. Och de är inte få, tillade Elg Frode. Bodvar tackade men sade: »Det är dåligt handtvärk att dräpa värnlöst folk, för att vinna gods. Jag vill hellre draga bort och söka tjänst hos någon mäktig konung. Då skall du dra till kung Rolf i Leire», sade Elg Frode, »ty han är den främste jag vet. Men låt mig känna om du är karl nog att tjäna honom.

»Därpå brottades bröderna och Bodvar fälldes lätt. Då sade Elg Frode: »Ej har du krafter till detta, ännu». Skar så ett djupt hål i sitt ena ben och gav Bodvar dricka av det framströmmande blodet. Sedan brottades de. Då stod Bodvar fast som en klippa. Elg Frode sade att han nu vore en man som av ingen kunde fällas. Dagen efter tog Bodvar farväl. Elg Frode följde honom, och innan de skiljdes. Satte Elg Frode sin fot på klippan och trampade så hårt att där blev ett djupt märke. Därpå sa han: »För varje dag skall jag gå hit till klippan.

Bera framför slottet
Här är Bera framför slottet.

Finner jag fotspåret fyllt med jord, vet jag att du är död. Är det fyllt med vatten, har du drunknat. Men är det åter blod däri, har du fallit för svärd och då skall jag nog veta hämnas din död. Sedan skildes bröderna. Bodvar fortsatte sin färd in i Göta land. Kom så till sin broder Tore Hundfot och blev väl mottagen av honom. Tore bad honom stanna kvar och dela riket med honom, men Bodvar sa sig vilja vinna rykte och ära själv. Då bjöd Tore honom utvalt manskap. Men även detta avslog han, tog farväl och red så ensam till kung Rolfs hov.

I närheten av Leire gård tog han en afton, trött efter en mycket lång ritt, natthärbärge hos en bonde. Där frågade han mycket om konung Rolfs och hans kämpars bedrifter. När det blev tal härom började hustrun bittert gråta och omtalade på Bodvars fråga om orsaken härtill att deras son Hot, då han en gång varit vid Kungsgården, blivit tagen av kungens hovmän och satt i en benhög, dit alla vid måltiderna agnagda ben kastades. Hon bad Bodvar att till gengäld för deras gästfrihet icke kasta andra än små ben på hennes son. Detta lovade Bodvar.

När Bodvar sedan kommit till Kungsgården och satt in sin häst i stallet, gick han in i salen, där blott få män var, och satte sig längst ned vid dörren. Snart fick han höra ett sakta buller, och när han såg efter fick han se en hand sticka upp ur en stor benhög. Han gick närmare för att se och spörja vems handens ägare var. »Jag heter Hot», svarade en svag stämma, »och håller på att göra mig en sköldborg till skydd mot de ben, som kastas på mig.» »Eländig är du i din sköldborg», sa Bodvar och drog upp den smutsige och avtärde Hot, som skrek och jämrade sig samt bad Bodvar icke taga hans liv. Bodvar bad honom icke skrika så högt, och tröstade honom med att han inte vidare skulle behöva någon borg till skydd mot benknotorna.

Hot vid hovet
Så här hade Hot det när hovmännen kastade benrangel på honom.

Därefter tog Bodvar Hot och bar honom till en brunn, där han tvättade honom ren och tog honom sedan med sig in i salen och ställde honom bakom sig. Hot skalv i hela kroppen av rädsla. När hovmännen kom in i salen och varse blev Hot bredvid Bodvar, förstod de att denne åtagit sig att skydda Hot, vilket de tyckte vara ett djärvt tilltag. Men när Hot fick se männen, blev han så rädd att han skulle sprungit tillbaka till benhögen, om inte Bodvar hållit honom fast. Snart börjades den gamla leken. Först kastades små ben över golvet mot det ställe, där Bodvar och Hot tagit plats. Bodvar låtsade som han icke såg dem. Men så kom större ben, och då sade Hot till Bodvar: »Se där kommer ett stort ben, det blir min död».

Bodvar bjöd Hot vara tyst, sträckte sin hand mot det nu slungade väldiga benet och fångade det i flykten, vände sig genast mot den som kastat det och slungade benet tillbaka mot honom med sådan kraft att han fick sin ban. Detta väckte stor uppståndelse i salen, och hovmännen rusade upp mot Bodvar för att hämnas sin fallne kamrat. Ryktet om vad som skett spred sig genast till kung Rolf, som kom tillstädes och frågade hur allt gått till. När konungen fått veta det blev han vred och förehöll strängt sina män oskicket att kasta ben på folk, vilket han många gånger förbjudit. Nu ville han se den man, som hindrat detta.

Bodvar trädde inför konungen och hälsade honom med mycken värdighet. Konungen frågade efter hans namn. »Hots försvarare kallar edert hovfolk mig», svarade Bodvar. »Vilka böter vill du giva för min hovman», frågade konungen. »Han ligger på sin gärning», svarade Bodvar. »Vill du bliva min man och ta hans plats?» frågade kungen. »Därtill säger jag icke nej», genmälde Bodvar; »men jag vill inte skiljas från Hot. Han skall vara hos mig och vi ska sitta närmare dig än den slagne satt, annars drar vi båda bort.» »Det må vara dig tillstadt», sa konungen, »men jag ser inte att Hot kan göra mig någon heder.» Bodvar och Hot tog nu plats längre in i salen och framför de flesta hovmännen, vilket gjorde dessa mycket förbittrade på Bodvar.

Rolf Krake och hans hov

Till Leire på Seland, där kung Rolf höll hov, styrde nu Svipdag och hans bröder sin färd. Föga böjd för att upptaga kung Adils män bland sina kämpar, mottog Rolf dem likväl, sedan han fått spörja vilka kämpadater de utfört. Även en annan man från Svithiod kom till hovet i Leire, dit lockad av ryktet om konung Rolfs storhet och djärva bedrifter. Denne man hette Vögg. Då han kom in i kungssalen och fick se Rolf i högsätet utbrast han: I Svithiod sade man att kung Rolf var en ståtlig kämpe, men här sitter ju i högsätet blott en liten krake». Kung Rolf sa: »Namn har du nu givit mig som skall ständigt följa mig, men vad ger du mig i namngåva?» »Därtill äger jag intet», svarade Vögg. »Då må den ge som har något», sade Rolf, i det han drog en präktig guldring av sin hand och gav den åt Vögg. »Må du bli den lyckligaste man, liksom detta är den yppersta klenod!» utropade Vögg. »Med lite är Vögg nöjd», sa kungen. »Det löftet gör jag», sa Vögg och satte sin ena fot på bänken, »att jag skall hämnas din död, om du blir besegrad av människor och jag överlever dig.» Vögg blev sedan antagen bland kämparna och förblev Rolfs trognaste man. Bland Rolf Krakes främste kämpar var även Bodvar Bjarke från Norge, vars öden varit underbara.

Kungligt hov
Rolf Krakes slott???

Kung Helge och Drottning Oluf

Vid denna tid regerade i Saxland en drottning vid namn Oluf. Hon var en manhaftig ungmö, som till vardags gick iklädd hjälm och brynja samt väpnad med sköld och svärd. Skön och fager var hon, men grym och högmodig. Hon ansågs som det bästa gifte i hela Norden, men hon skickade iväg alla friare. Till tidens sed hörde dock att man rövade sin brud, om hon ej kunde vinnas med godo.
Nu föll Helge på den tanken att det skulle öka hans ära, om han gifte sig med drottning Oluf. Han samlade därför en här och seglade över med den till Saxland, fast besluten att taga Oluf med eller mot hennes vilja. Vid framkomsten skickade kung Helge bud till drottningen med hälsning att han tillika med hela sin här ville gästa hos henne. Drottning Oluf var oförberedd på ett sådant besök och hann ej rusta sig till motstånd.
Hon ansåg det därför bäst att finna sig och bad sändebuden säga, att deras herre vore välkommen. Helge kom med sina män, tog plats i högsätet och drack med drottningen. Mjöd blev icke sparat, och Oluf visade sig glad och vänlig.


Snart sa Helge: »Nu må du veta, drottning, att jag i afton beslutat dricka bröllop med dig. Bröllopsgäster är här nog av». Drottningen svarade: »Allt för hastigt går ni till väga, konung. Inte hade jag tänkt ta mig man, ty försvara mig gör jag själ. Dock aktar jag ingen högre än er, om jag nu en gång skall lyda en man. Väl borde flera av våra vänner vara tillstädes, men inte vill jag motsätta mig er vilja». Mycket var nu drucket om aftonen, och när Helge skulle gå till vila, var han så drucken att han somnade innan han ens hunnit lägga sig.
Då passade Oluf på och stack honom med sömntörne. Sedan lät hon raka allt håret av honom och stryka hela huvudet med tjära. Därpå stoppade hon honom i en stor lädersäck, fylld med fjäder, och lät så bära säcken ombord på Helges skepp. Sedan väckte hon kungens män och sa: »Nu blåser god vind till Danmark, och kungen önskar segla hem».
Ännu halvdruckna skyndade männen till skeppen, men ingenstädes såg de till kungen. Slutligen fick de syn på den stora säcken och undrade, vad den månde innehålla. De knöt upp säcken, funno däri kungen och blefvo ytterst bestörta över dennes skymfliga tillstånd. Då de märkte att han blivit stucken med sömntörne, tog de bort detta, och då vaknade kungen. Han blev utom sig av raseri och svor att hämnas på Oluf. Nu fann han dock för gott att vända åter, medan Oluf under natten samlat en stor här, som från stranden upphäde höga härskrin. Drottning Oluf satt nu i fred en liten tid, och hennes övermod kände inga gränser. Efter kung Helges friarefärd omgav hon sig hela tiden med en stark livakt för att inte utsättas för vidare överrumpling. Men länge dröjde det inte förrän Helge seglade över till Saxland. Nu ansåg han det bäst att bruka list, när Oluf var omgiven av sin vakt. Han samlade i en säck så mycket skatter han orkade bära, förklädde sig till tiggare och gick i land, sedan han först sagt till sitt folk att i tre dagar vänta på honom. Var han då inte återkommen, skulle de segla hem till Danmark. När han väl kom i land tog han vägen, till drottningens borg.

I närheten av denna mötte han en träl och frågade denne, om drottningen vore girig. »Ja, så girig att hennes make inte finns», svarade trälen.
Helge sa: »Säg då drottningen, att jag här i skogen funnit en stor skatt. Denna skatt tillkommer henne med rätta, medan den blivit funnen i hennes rike. Men hon måste komma ensam och vid nattetid för att hämta den. Här har du ett halssmycke och en ring, vilka du kan behålla. Jag väntar drottningen i natt i skogen».


Trälen gick strax och talade om för drottningen att det i skogen fanns en oerhört stor skatt, samt bad, att hon skulle ensam följa honom dit om natten för att hämta den. Drottningen, som inte kunde motstå frestelsen, följde med trälen. Men knappt framkommen till platsen möttes hon av den förbittrade Helge, som fattade tag i henne och utbrast: »Nu skall du återgälda den skymf du tillfogade mig». Drottningen blev i början ytterst förfärad, men fattade sig Själv och sa: »Illa handlade jag mot er sist, herre, men jag till nu gottgöra det. Följ mig hem, så ska vi dricka bröllop». »Ingalunda skall det gå till så», sa Helge. »Du får nu följa mig till skeppen och stanna där så länge mig lyster.»
Oluf fick dock snart återvända hem, och Helge drog ut på vikingatåg. Efter en tids förlopp fick Oluf en dotter, som hon kallade Yrsä efter en av sina hundar. Så snart Yrsa blivit nog stor därtill, sattes hon att vakta hjordarna, och ingen visste ens att hon var drottningens dotter. Efter flera års förlopp seglade Helge under en av sina färder förbi Saxland. Han beslöt då gå i land för att leta efter nyheter, och förklädde sig därför å nytt till tiggare. Snart kom han till en skog och fick där se en hjord, vaktad av en mö så fager, att han aldrig sett fagrare.

Han frågade om hennes namn och la till: »Varför vaktar du hjorden? Du ser inte ut att vara en trälkvinna». »Det är jag likväl och mitt namn är Yrsa», svarade flickan. »Då likar det sig gott att du gifter dig med en tiggare», sa Helge, »och må du därför följa mig.» Hon följde med Helge till skeppen, och så firade de bröllop. Helge höll Yrsa mycket kär och de levde lyckligt tillsammans samt hade en son Rolf, sedermera kallad Rolf Krake. När drottning Oluf fick reda på, att Yrsa blivit bortförd av en främling, anade det henne att denne främling var Helge, och när hon så fick reda på att Helge och Yrsa levde lyckliga i Danmark, seglade hon dit. Vid framkomsten bad bon att få tala vid Yrsa. Yrsa gick henne till mötes och hälsade henne vänligt samt bad henne följa med till kungaborgen. Oluf sade sig ha ringa heder att vänta där och frågade Yrsa, hur hon fann sitt gifte med Helge. »Ej kan jag finna det annat än gott, då jag har den bäste konung till herre», svarade Yrsa. »Hos honom kan du dock ej stanna, för du är hans dotter», sade Oluf. Utom sig av sorg ilade Yrsa till Helge, talade om vad Oluf sagt och sa att hon genast ville lämna honom. Därpå följde hon med drottning Oluf till Saxland och stannade där. Yrsas sinne blev hårt och bittert efter detta, och Helge sörjde så djupt, att han stängde sig inne i sin borg och vägrade se någon av sina män. Först senare lade sig hans sorg, och han drog å nytt ut i sitt land.

Helge och Hroar


Över var sin del av Danmark härskade två bröder, Frode och Halfdan. Frode var trotsig och härsklysten, Halfdan åter vänsäll och fredsälskande. Frode, som ensam ville råda för riket, antände därför sin broders borg och högg ner honom, när han sökte fly. Halfdan efterlämnade två söner, Helge och Hroar, samt en dotter Signe, gift med Sevar Jarl. Sönerna var vid faderns död minderåriga och fostrades hos en rik bonde vid namn Regin. Frode fruktade att dessa, då de blivit vuxna, skulle hämnas sin faders död och lät därför efterspana barnen, men lyckades inte hitta dem. Regin hade nämligen fört dem till en gammal vis och trollkunnig man, Wifel, som bodde på Wifelsö inte långt från Regins hem. Wifel hade lovat skydda barnen, fastän hade han sagt, »kung Frode lär inte bli lätt att föra bakom ljuset». Då Frode, trots allt sökande, inte hittade barnen, vände han sig till några trollkarlar och bad dem utforska, var de fanns dolda. Trollkarlarna svarade, att barnen inte var långt borta från kungen.
Detta förundrade Frode, när han låtit söka både när och fjärran. »Dock», sa han, »finnes här en liten ö, där endast en gammal gubbe bor. Där har jag inte sökt.» »Låt leta där mycket noga, för den mannen är mäkta trollkunnig, och vi kan inte utforska hans ö», sa de. Frode skickade spejare, men dessa återkom med oförrättadt ärende. Då blev kungen vred och sa: »Alla ska leta. Den gamle är en listig man och bedrar er med sina trollkonster. Jag skall själv fara över till ön». Då Wifel en morgon vaknade, sa han: »Underliga ting stunda. Mäktiga besökare har kommit till ön. Stå upp, Halfdans söner, och fly till skogs, men lägg noga märke till när jag ropar på mina hundar Hopp och Ho. Då ska ni gömma er i jordkulan». Därefter gick han ner till stranden, där kung Frodes skepp redan lagt till. Så snart denne upptäckte Wifel, befallde han sina män att gripa gubben och föra honom till sig. Så skedde. Frode sa: »Säg mig var kungasönerna finns, för du vet det». ödmjukt svarade Wifel: »Hell dig, herre! Men håll mig inte, för ulven river min hjord». Därpå ropade han högt: »Hopp och Ho, rädda min hjord, för det kan inte jag». »Vem ropar du nu på?» frågade kungen. »På mina hundar», svarade den gamle. »Men leta så som ni vill, herre; här finns inte kungasönerna. Underligt synes det mig att ni kan tro att jag, er till trots, skulle våga gömma dem.»
»Du är en slug gubbe», sa Frode. »Dock lär kungasönerna inte länge kunna döljas för mig. Men du är förtjänt att mista livet.» Wifel svarade: »Mitt liv är i ert våld, herre. Ni må kunna ta det; man kunde då säga ni haft något att göra här på Ön och inte behövt återvända med oförrättat ärende». Kungen lät då gubben gå och seglade bort. Wifel vågade inte längre behålla barnen hos sig utan sände dem till Sevar Jarl, deras svåger.
Helge var då tio vintrar gammal och Hroar tolv, men Helge var både större och modigare än sin äldre broder. De kom lyckligt fram till Sevar Jarls gård, men berättade inte vem de var, utan sa sig heta Hamur och Hrane och tog plats bland husfolket. Efter en tid bad de att bli upptagna bland jarlens män. — Sevar svarade, att han visserligen ej ansåg sig ha stor nytta av dem, men mat ville han ej vägra dem under någon tid. I tre år stannade de då hos jarlen, utan att denne visste vilka de var. Då blev jarlen bjuden till kung Frode. Både jarlen och hans husfru begav sig dit med stort följe. Bröderna var också med. Under vägen blev de igenkända av sin syster Signe, vilken tidigare inte lagt märke till dem. Hon yppade för jarlen att hennes bröder var med, och denne blev mycket rädd för deras liv. Såväl Signe som Sevar vände sig båda från bröderna, men det oaktat följde de med och vid framkomsten till Kungsgården gick även de in i salen. Frode började genast tala om att han misstänkte Sevar Jarl för att hålla sina fränder dolda, men att han nog nu skulle få veta var de befann sig. Därpå lät han inkalla en spåkvinna och bad henne säga var de fanns. Sedan kungen först rikligt belönat henne och gett henne dyrbara gåvor, sa hon: »Två är inne. Jag tror icke dem som vid elden ytterst sitta.» Men då passade Signe på och gav henne en guldring. Glad åt gåvan förklarade då spåkvinnan att hon ej kunde säga något mera.
Då sa hon: »Kung Halfdans söner Helge och Hroar ser jag sitta sunda bägge. Snart från Frode de livet råna, om ej hurtigt de förekommas.» Och i detsamma hon gick sade hon: »Skarpt Hamurs och Hranes ögon ljunga, ädlingar de är underdjärva,» Nu värt uppståndelse i salen! Bröderna flydde, och Frode befallde sina män att skynda efter dem. Men deras forne fosterfader Regin släckte ut ljusen i salen, så att allmän oreda uppstod, medan den ene hindrade den andre från att komma åstad. Frode sade då hånfullt: »Låt oss dricka så länge aftonen varar. De må vara glada åt att ha undkommit och behöver nog tid att sätta sig i säkerhet». Regin skänkte i, och de fyllda hornen gick laget runt till dess alla somnade, den ene över den andre. Under tiden satt Helge och Hroar i skogen och rådlog. När de suttit en stund, fick de se Regin komma ridande. De blev mycket glada och hälsade sin fosterfader, men denne besvarade inte hälsningen. I stället vände han om hästen och red mot Kungsgården till. Bröderna förundrade sig över detta. Plötsligt vände Regin sin häst och red hastigt rätt in på dem, liksom ville han överfalla dem. Därpå vände han åter om och red tillbaka. »Nu förstår jag vår fosterfaders mening», sade Helge. »Han vill ej bryta sin trohetsed till kung Frode, men ändock hjälpa oss. Låt oss följa, efter och se vad han menar.»
Komna helt nära Kungsgården hörde de Regin säga: »Hade jag något ont att frukta av kung Frode, så innebrände jag denne hund med hela sitt följe». Bröderna följde rådet och antände kungaborgen. Sevar Jarl kom då ut med alla sina män och befallde dessa öka på elden och bistå ungersvennerna. Även Frode vaknade och omtalade för sina män, att han drömt att en av dem sagt: »Nu är du kommen hem, konung, med alla dina män», och då kungen vredgad sport: »vart hem?» hade mannen svarat: »hem till Hel». I detsamma hördes Regin nynna en varningssång, och kungen skyndade mot salens dörr för att se vad som var på färde. Då fick han se att hela Kungsgården stod i ljusan låga. Frode sporde, vem som anlagt elden, och fick till svar: »Kung Halfdans söner». Han bjöd dem då förlikning, men Helge sade: »Du skall svika oss liksom du svek vår fader. Hämnd skola vi nu ta» Kung Frode sökte då fly ut genom en lönngång, som från salen ledde ut i skogen, men där stod Regin på vakt och hindrade honom från att komma ut. Han ämnade ingalunda låta Frode undkomma, han för denne nynnat en varningssång. Det hade han gjort för att inte bryta sin trohetsed. Frode vände då åter in i salen och blev innebränd. Nu tackade Helge och Hroar Sevar Jarl och Regin och utdelade stora gåvor bland folket. Därefter tog de riket i besittning och styrde det sedan tillsammans. Helge fick dock för det mesta styra ensam, ty Hroar vistades oftast hos sin vän kung Nordre i England, vars dotter han fått till maka. Kort efter sitt giftermål dog han och sörjdes mycket, emedan han varit så vänsäll och god. Helge blev nu ensam kung i Danmark.

Kata Dahlström

Kata Dalström hette egentligen Anna Maria Catharina Dalström, föddes den 18 december 1858 på Emtöholm, som är en gård i Dalhems socken i Kalmar län, på gränsen mella småland och östergötland. Katja gick ur tiden den 11 december 1923, det vill säga en vecka innan hon skulle fylla 65 år. Det här kom att bli en av arbetarrörelsens mest kända agiatorer.
Jag har kommit över två böcker, Nordiska Hjältesagor och Nordiska Hjältesagor Andra samlingen. Den första innehåller drygt femtio sagor och berättelser, den andra samlingen drygt 40. Så det blir en hel del den kommande tiden. Jag ska bara skriva av och redigera.

Något

Något.


— Jag vill bli något! sa den äldste av fem bröder, Jag vill bli till nytta i världen. Må det vara en aldrig så ringa ställning, bara att det jag uträttar är gott, så är det ändå något. Jag skall slå tegel, sådant kan man inte undvara. Då har jag ändå gjort något!
— Men något allt för litet, sa den andre brodern. Det, du vill göra, är så gott som ingenting. Det är hantlangar-arbete och kan uträttas med maskin. Nej, då är det bättre att bli murare. Det är ändå något, och det vill jag bli. Det är ett yrke! Genom det kommer man in bland skråna, blir borgare, har sin egen fana och sitt eget härberge. Ja, om det går väl, kan jag hålla gesäller, få heta mästare, och min hustru blir mästarinna. Det är något!
— Det är rakt ingenting! sa den tredje. Det är utom klasserna, och i en stad finnas många klasser långt över mästarens. Du kan vara en bra karl, men som mästare är du ändå bara vad man kallar simpel. Nej, då vet jag någonting bättre. Jag vill bli byggmästare, träda in på det konstnärliga, på tankens område, lyfta mig till de högre stående i andens rike. Visserligen måste jag börja nedifrån, ja, jag kan gärna säga det rent ut: jag måste börja som lärgosse, gå med kaskett, men jag är van att gå med fin felbhatt, samt springa och hämta öl och brännvin åt simpla gesäller, och de ska säga du åt mig, och det är påkostande. Men jag ska inbilla mig, att alltsammans är en maskerad, ett maskeradupptåg. I morgon — det vill säga, då jag blir gesäll — går jag min väg, de andra angår mig inte. Jag går på akademien, lär mig att teckna, får heta arkitekt — det är något, det är mycket! Jag kan bli högädel och välbördig, litet till både fram och bak, och jag bygger och bygger, liksom de andra före mig. Det är alltid något, som man kan lita på. Det hela är något!
— Men det något bryr jag mig inte om, sa den fjärde. Jag vill inte gå i kölvattnet, inte bli kopia. Jag vill bli ett snille, bli styvare än er allesammans. Jag skapar en ny stil, ger idéen till en byggnad, passande för landets klimat och material, för landets nationalitet och vår tidsålders utveckling, och så en våning till för mitt eget snille.
— Men om nu klimatet och materialet inte duger, sa den femte. Det vore illa, för det inverkar. Nationaliteten kan också lätt bli så utvidgad, att den blir konstlad. Tidsålderns utveckling kan komma dig att skena för fort, såsom ungdomen ofta gör. Jag märker nog, att ingen av er egentligen blir något, så mycket ni än själva tror det. Men gör som ni vill.
Jag ska inte likna er. Jag ställer mig utanför, jag skall resonera över vad ni uträttar. Det är alltid någonting oriktigt i varje sak. Det ska jag plocka ut och omtala. Det är något! Och det gjorde han, och folk sa om den femte: Honom är det bestämt någonting bevänt med. Han har got huvud, men han gör inte något. — Men därigenom var han något. Se detta är bara en liten historia, och likväl tar den inte slut, så länge världen står. Men blev det då ingenting vidare av de fem bröderna? Det där var ju inte något! Hör nu vidare, det är en hel saga! Den äldste brodern, som slog tegel, märkte, att från varje tegelsten, då den var färdig, trillade en liten slant, visserligen endast av koppar, men många små kopparslantar blir sammanlagda en blank krona, och varest man knackar på med den, hos bagare, slaktare, skräddare, ja, hos dem allesammans, där flyger dörren upp, och man får vad man behöver. Se, detta gav tegelstenarna! Några gick väl i stycken eller mitt i tu, men även de kom till nytta. Uppe på strandbanken ville mor Margareta, den fattiga gumman, så gärna mura sig ett litet hus. Hon fick alla tegelbitarna och så ett par hela stenar till, för ett gott hjärta hade den äldste brodern, om han än i handling endast kom därhän att slå tegel. Den fattiga gumman uppförde själv sitt hus. Litet var det, det ena fönstret satt snett, dörren var allt för låg, och halmtaket kunde ha varit bättre lagt, men skydd gav det, och man kunde därifrån se långt ut åt havet, som våldsamt bröt
sig mot banken. De salta dropparna stänkte över hela huset, som stod ännu, då han var död och borta, som hade slagit teglet.

Den andre brodern, ja, han kunde nu mura på ett bättre sätt. Han hade ju också lärt sig det. Då gesällprovet var avlagt, snörde han i hop sin ränsel och sjöng handtverkarens visa:
»Jag resa kan, me’n jag är ung,
och ute hem mig bygga;
mitt handtvärk är min penningpung,
mitt ungdomssinn’ min lycka.
Och återser jag fosterland —
jag kärestan gav ordet! —
hurra! lätt driftig handtvärksman
får fötter under bordet.»
Och det gjorde han. Då han kom tillbaka och blev mästare, murade han upp hus vid hus i staden, en hel gata. Då den stod där, såg bra ut och gav staden anseende, så byggde husen åt honom ett litet hus, som skulle vara hans eget. Men hur kunde husen bygga? Ja, fråga dem och de svara inte, men folk svarar och säger: Jo, visst har den gatan byggt honom hans hus! Litet var det och med lergolv, men då han med sin brud dansade fram över detta, blev golvet blankt och bonat, och från varje sten i väggen sprang fram en blomma. Det var lika gott som dyrbara tapeter. Det var ett vackert hus och ett lyckligt äkta par. Skråfanan svajade utanför, och gesäller och lärogossar ropade: Hurra! Jo, det var något! Och så dog han, det var också något. Nu kom arkitekten, den tredje brodern, som först hade varit timmermanslärling, gått med kaskett och sprungit ärenden i staden, men från akademien gått ut som byggmästare, »högädel och välbördig». Ja, hade husen vid gatan byggt ett hus åt brodern, som var murmästare, så fick nu gatan namn efter arkitekten, och det vackraste huset vid gatan blev hans. Det var något, och han var något — och det med en lång titel både fram och bak. Hans barn kallades förnäma barn, och då han dog, var hans änka en änka av stånd — det är något! Och hans namn stod allt jämt på gathörnet och var i folks mun såsom gatunamn — ja, det är något! Sedan kom snillet, den fjärde brodern, som ville hitta på någonting nytt, något eget och en våning till; men den ramlade för honom, och han föll ned och bröt halsen av sig — men han fick en präktig begravning med skråfanor och musik, blommor i tidningen och på gatan fram över stenläggningen, och tre liktal hölls över honom, det ena mycket, längre än det andra, och det skulle ha gjort honom glädje, ty han tyckte mycket om att bli omtalad. En minnesten restes på graven, bara en våning, men det är ändå alltid något. Nu var han död, liksom de tre andra bröderna. Men den siste, han som kritiserade, överlevde dem allesammans, och det var ju det rätta, ty så fick han sista ordet, och det var av stor vikt för honom att ha sista ordet. Han var ju ett gott huvud, sa folk. Nu slog även hans timme, han dog och kom till himmelrikets port. Dit kom alltid två och två. Där stod han nu med en annan själ, som också gärna ville in, och det var just gamla mor Margreta från strandkojan.
— Det är visst för kontrastens skull, som jag och den där usla själen ska komma hit på samma gång, sade kritikern. Nå, vem är hon, mor lilla? Vill hon också in här? frågade han. Och den gamla gumman neg så gott hon kunde. Hon trodde att det var Sankt Peter själv, som talade. Jag är en fattig stackare utan någon anhörig, gamla Margareta från strandkojan.
— Nå, vad har hon gjort och uträttat där nere?
— Jag har, Gud nåde mig, inte uträttat någonting i världen, ingenting som kan öppna för mig här. Det är en verklig nådens gärning, om jag får lov att komma inom porten.
— Hur har hon lämnat världen? frågade han, för att säga något, då det föreföll honom tråkigt att stå där och vänta.
— Ja, hur jag lämnade den, det vet jag inte. Sjuk och klen var jag under de sista åren, ock så tålde jag väl inte vid att krypa ur sängen och komma i köld och frost där utanför. Det är ju en sträng vinter, men nu har jag då överstått det. Det var ett par dagar alldeles lugnt, men bistert kallt, såsom ers välärevördighet nog vet. Isen hade lagt sig så långt ut från stranden, som man kunde se. Alla människor från staden gick ut på isen. Där var vad de kallar skridskoåkning och dans, tror jag. Det var full musik och traktering där ute. Jag kunde höra det ända in, där jag låg i min fattiga stuga. Då var det så där fram emot kvällen, månen var uppe, men han lyste ännu tämligen klent. Jag såg från min säng genom fönstret ända ut över havet, och där, just i kanten av himmel och hav, kom ett underligt, vitt moln. Jag låg och såg på det, såg på den svarta pricken mitt i, som blev större och större. Då visste jag vad det betydde: jag är gammal och erfaren, det tecknet ser man inte ofta. Jag kände igen det och fick en sådan ångest. Jag har två gånger förut i mitt liv sett den där tingesten komma och visste, att det skulle bli en förfärlig storm med springflod, som skulle komma över de arma människorna där ute, vilka nu drack och sprang och jublade. Unga och gamla, hela staden var ju där ute. Vem skulle väl varna dem, om ingen där såg och förstod vad jag nu förstod? Jag blev så rädd, jag fick ett liv i mig, som jag inte hade haft på lång tid. Ur sängen kom jag och fram till fönstret, längre orkade jag inte. Fönstret fick jag emellertid upp. Jag kunde se människorna åka och springa där ute på isen, se de granna flaggorna, höra, hur pojkarn hurrade och flickor och karlar sjöng. Det gick muntert till, men högre och högre steg det vita molnet med den svarta säcken uti. Jag ropade allt vad jag förmådde. Men ingen hörde mig, jag var för långt ifrån. Snart skulle ovädret bryta ut, isen gå i stycken och alla där ute sjunka utan räddning. De kunde inte höra mig, och gå ut till dem förmådde jag inte. Om jag bara kunde få dem i land! Då gav mig vår herre den tanken att tända eld på min säng, hellre låta huset brinna upp, än att så många skulle så ömkligt förgås. Jag fick elden tänd, såg den röda lågan — ja, jag hann utom dörren, men där blev jag liggande, jag förmådde inte mera. Lågan slog ut efter mig och ut genom fönstret, högt över taket. De såg den där ute, och alla sprang de allt vad de orkade för att hjälpa mig, arma stackare, som de trodde brinna inne. Det fanns inte en enda, som inte satte i väg. Jag hörde dem komma. Men jag hörde också, hur det plötsligt susade i luften. Jag hörde det dundra som grova kanonskott. Springfloden lyfte isen, som brast sönder. Men de hann dock till strandbanken, där gnistorna flög omkring mig. Jag fick dem alla räddade. Men jag måtte inte ha tålt vid kölden och förskräckelsen, och så har jag kommit hit upp till himmelrikets port. Det sägs att den upplåtes även för en sådan stackare som jag. Och nu har jag ju intet hus mera där nere på strandbanken. Men detta ger mig då ingen rättighet att komma in här. Då öppnades himmelrikets port, och ängeln förde in den gamla gumman. Hon tappade ett halmstrå utanför, ett av de strån, som hade legat i hennes säng, vilken hon antände för att rädda de många, och det var nu förvandlat till rent guld, men ett guld, som växte och slingade sig i de skönaste former.
— Se, detta förde den fattiga gumman med sig! sade ängeln. Vad för nu du med dig? Ja, jag vet nog, att du ingenting uträttat, inte ens gjort en tegelsten. Om du bara kunde gå tillbaka igen och hämta åtminstone så mycket. Den dugde visserligen inte, om du hade gjort den. Men gjord med god vilja, hade den dock alltid varit något. Men du kan inte gå tillbaka, och jag kan inte göra någonting för dig. Då bad den fattiga själen, gumman från strandkojan, för honom: Hans bror har gjort och givit mig alla de stenar och bitar, av vilka jag byggde min usla koja. Det var ofantligt mycket för mig, arma stackare. Kunna nu inte alla de där stenarna och bitarna få gälla som en tegelsten för honom? Det är en nådens gärning. Nu behöver han den, och här är ju nådens hem!
— Din bror, han, vilken du kallade den ringaste, sade ängeln, han, vars ärliga hantverk syntes dig det lägsta, giver dig sin himmelriksskärv. Du skall inte visas bort, du skall få lov att stå här utanför och tänka över, försöka att hjälpa upp dit liv där nere, men in kommer du inte, förr än du i god gärning har uträttat — något!
— Det där kunde jag ha sagt bättre, tänkte kritikern. Men han sade det inte högt, och det var då redan något.

En av HC Andersens sagor.